The site Istoka.com is dedicated to a small homeland and native land - birthplace. After registering on the site, you will have the opportunity to talk about your native land: tell about the history of a small homeland, share news, post photos, videos of your favorite village.

Home / Cambodia / Kampong Cham

Choose the place total objects: 455

 • Ak Tieng
 • Andoung Phdau
 • Areaks Tnaot
 • Banlich Svay
 • Banteay Chey
 • Banteay Thmei
 • Banteay Thmei
 • Baray
 • Batheay
 • Beng Chruoi
 • Boeng Ket
 • Bŏs Chék Prey
 • Bos Thlan
 • Chambak
 • Chamkar Andoung
 • Chamkar Leu
 • Chamkar Ovloek
 • Chbar Ampov
 • Chealea
 • Cheung Prey
 • Cheyyou
 • Chheu Bak
 • Chheu Teal
 • Chheu Teal Srot Kraom
 • Chheu Teu
 • Chhuk
 • Chhuk Sa
 • Chong Beng
 • Chonloat Dai
 • Chreaek
 • Chres
 • Damnak Ampil
 • Damnak Chrey
 • Dang Kdar
 • Han Chey
 • Kampong Cham
 • Kampong Reab
 • Kang Meas
 • Kaoh Andeaet
 • Kaoh Champa
 • Kaoh Chen Leu
 • Kaoh Mitt
 • Kaoh Prolung
 • Kaoh Roka
 • Kaoh Soutin
 • Kaoh Soutin
 • Kaoh Tontuem
 • Kbal Damrei
 • Kbal Hong Chas
 • Kdoy
 • Khnaor Dambang
 • Khnar
 • Khpob Ta Nguon
 • Khŭm Ângkôr Ban
 • Khŭm Chibal
 • Khŭm Prăm Yam
 • Khŭm Prêk Dâmbok
 • Khŭm Rôka Ar
 • Khŭm Sor Kông
 • Khŭm Tông Trâlach
 • Khvet Thum
 • Kien Chrey
 • Klaeng Poar
 • Kokor
 • Kralaong
 • Krasang Ta Mong
 • Krouch
 • Lve
 • Lvea Leu
 • Me Meang
 • Me Sa
 • Me Sar Chrey
 • Meakh
 • Moan Hauer
 • Moha Khnhoung
 • Moha Leaph Cheung
 • Mouha
 • Mrenh
 • Multhan Chamkar Andoung
 • Multhan Phnum Han Chey
 • Multhan Reaksmei Kammeakkar
 • Multhan Roung Chakr
 • Multhan Sakhakkroan
 • Neang Laeung
 • Ngang
 • Ou Kambaor
 • Ou Mlu
 • Ou Pe
 • Ou Ta Thok
 • Ou Veay
 • Peam Chi Kang
 • Peam Kaoh Sna
 • Peam Prathnuoh
 • Pêng Méas
 • Ph’av
 • Phdau Chum
 • Phum Bei
 • Phum Beng Nay
 • Phum Chroŭy Bântéay
 • Phum Dabbuon
 • Phum Dâmrei Slap
 • Phum Kaôh Luŏng
 • Phum Kaôh Thmei
 • Phum Kdey Bera
 • Phum Lôvéa Té
 • Phum Muoy
 • Phum Prambuon
 • Phum Roŭng Koŭ
 • Phum Srâlau
 • Phum Sya Beng Veng
 • Phum Thom
 • Phum Thuk Mau
 • Phum Tuk Nim
 • Phum Tuŏl Châmbâk
 • Phum Véal
 • Phum Véal Bâmpông
 • Phumĭ ’Neăkta Snœ̆ng
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpĭl Leu
 • Phumĭ Âmpĭl Tvéa
 • Phumĭ Ândong Chhăm Chha
 • Phumĭ Ândong Chhăm Chha
 • Phumĭ Ândong Chrŏăh
 • Phumĭ Ândong Ta Ŏng
 • Phumĭ Ângk
 • Phumĭ Ângk Chey
 • Phumĭ Ângkuŏnh Dei
 • Phumĭ Ânlóng
 • Phumĭ Ânlóng Phdau
 • Phumĭ Ânlŭng Âk
 • Phumĭ Ânlŭng Chrey
 • Phumĭ Ânlŭng Kôki
 • Phumĭ Ânsaông Slăb
 • Phumĭ Ântŭng Sâ
 • Phumĭ Arăks
 • Phumĭ Bakal
 • Phumĭ Baray Bântéay
 • Phumĭ Bœ̆ng Trav
 • Phumĭ Bœ̆ng Vêng
 • Phumĭ Bŏs
 • Phumĭ Bŏs Kântuŏt
 • Phumĭ Bŏs Khnŏr
 • Phumĭ Bŏs Pôk
 • Phumĭ Bŏs Poŭthĭ
 • Phumĭ Châmbák
 • Phumĭ Châmkar Kroch
 • Phumĭ Châmkar Leu
 • Phumĭ Châmkar Samsĕb
 • Phumĭ Châmkar Svay
 • Phumĭ Chânleăk Dai
 • Phumĭ Chbar Âmpŏu
 • Phumĭ Cheung Prey
 • Phumĭ Cheung Tœ̆k
 • Phumĭ Chheutéal Khtuŏy
 • Phumĭ Chhuk
 • Phumĭ Chibaô
 • Phumĭ Chihê
 • Phumĭ Chŏng Kaôh
 • Phumĭ Chŏng Kaôh Cheung
 • Phumĭ Chrâk Leu
 • Phumĭ Chrânéang
 • Phumĭ Chrás
 • Phumĭ Chroŭy Bântéay
 • Phumĭ Da
 • Phumĭ Dai Buŏn
 • Phumĭ Dâmbok Khpós
 • Phumĭ Dâmnăk Pôngrô
 • Phumĭ Dâmnăk Pring
 • Phumĭ Dâmnăk Snay
 • Phumĭ Dâmrei Chhlâng
 • Phumĭ Dei Dŏh
 • Phumĭ Don Dom
 • Phumĭ Don Ŏk
 • Phumĭ Don Pên
 • Phumĭ Don Pŭt
 • Phumĭ Don Taô
 • Phumĭ Don Thi
 • Phumĭ Dondei
 • Phumĭ Kâmpal
 • Phumĭ Kâmphlăk
 • Phumĭ Kâmpóng Châmbák
 • Phumĭ Kâmpóng Krâbei
 • Phumĭ Kâmpóng Pnŏu
 • Phumĭ Kâmpóng Sâmrĕt
 • Phumĭ Kâmpóng Siĕm
 • Phumĭ Kâmpoŭt
 • Phumĭ Kâmrêng
 • Phumĭ Kândaôl
 • Phumĭ Kândaôl
 • Phumĭ Kâng Châkr
 • Phumĭ Kaôh Kŏk Krau
 • Phumĭ Kaôh Kól
 • Phumĭ Kaôh Pên
 • Phumĭ Kaôh Rôkar Cham
 • Phumĭ Kaôh Toch
 • Phumĭ Kbal Kaôh
 • Phumĭ Kbal Kaôh Cheung
 • Phumĭ Kêv Rômuŏl
 • Phumĭ Khchau
 • Phumĭ Khêl Chey
 • Phumĭ Khla Kaôr
 • Phumĭ Khloŭy Kaeut
 • Phumĭ Khna
 • Phumĭ Khnông
 • Phumĭ Khpôb
 • Phumĭ Khpôb Snêng
 • Phumĭ Khtŭm
 • Phumĭ Khvĕt
 • Phumĭ Khyaông
 • Phumĭ Kiĕn Rœssei Tbong
 • Phumĭ Kngaôk
 • Phumĭ Kôk
 • Phumĭ Kŏméar
 • Phumĭ Kŏnh Prâtông
 • Phumĭ Koŭk Rôviĕng
 • Phumĭ Krâla
 • Phumĭ Krâlănh
 • Phumĭ Krâlêng
 • Phumĭ Kraôy Vôtt
 • Phumĭ Krêk
 • Phumĭ Kriĕl Thmei
 • Phumĭ Kroch
 • Phumĭ Léa Ta Ŏng
 • Phumĭ Léan Lvé
 • Phumĭ Lpeâk
 • Phumĭ Lvéa Khang Tbong
 • Phumĭ Mépring
 • Phumĭ Miĕn
 • Phumĭ Moăn Dáb
 • Phumĭ Mrénh
 • Phumĭ O Âkkhâra
 • Phumĭ O Châk
 • Phumĭ O Khsăch
 • Phumĭ O Khsê Trêng
 • Phumĭ O Prăm
 • Phumĭ O Svay
 • Phumĭ O Ta Sék
 • Phumĭ O Thnóng
 • Phumĭ Păk Nam
 • Phumĭ Pana
 • Phumĭ Pâprák
 • Phumĭ Pâpréng
 • Phumĭ Péam Knŏng
 • Phumĭ Phnŏu
 • Phumĭ Phnum Thum
 • Phumĭ Phteăh Khpós
 • Phumĭ Pôngrô
 • Phumĭ Poŭt
 • Phumĭ Poŭthĭ
 • Phumĭ Poŭthĭ Stiĕng
 • Phumĭ Prâkhâm
 • Phumĭ Prâkhnaôr
 • Phumĭ Praléan
 • Phumĭ Prâsăm
 • Phumĭ Prâsat
 • Phumĭ Prâsot
 • Phumĭ Prâyŭk
 • Phumĭ Prêk Âu Chrœ̆ng
 • Phumĭ Prêk Cham
 • Phumĭ Prêk Lvéa
 • Phumĭ Prêk Rumdéng
 • Phumĭ Prêk Rumdéng
 • Phumĭ Prêk Sdei
 • Phumĭ Prêk Yuŏn
 • Phumĭ Prey Châkrei
 • Phumĭ Prey Char Knŏng
 • Phumĭ Prey Char Krau
 • Phumĭ Prey Kaôr
 • Phumĭ Prey Kbéh
 • Phumĭ Prey Khchéay
 • Phumĭ Prey Kŭy
 • Phumĭ Prey Nhéar
 • Phumĭ Prey Rumdéng
 • Phumĭ Prey Srâlanh
 • Phumĭ Rô’ang Leu
 • Phumĭ Rôka Ar Kraôm
 • Phumĭ Rôka Kaông
 • Phumĭ Rôka Thvéa
 • Phumĭ Rôka Thvéa
 • Phumĭ Rôluŏs
 • Phumĭ Roŭng Dâmrei
 • Phumĭ Roŭt
 • Phumĭ Rŭmleung
 • Phumĭ S’ang
 • Phumĭ Sâmnăk
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sângkaeub
 • Phumĭ Sângkê Pông
 • Phumĭ Sângkêr
 • Phumĭ Sângkêr
 • Phumĭ Sântey
 • Phumĭ Sbêng
 • Phumĭ Sdau
 • Phumĭ Sdéch Nón
 • Phumĭ Sĕn Sŏn
 • Phumĭ Slakêt
 • Phumĭ Slêng
 • Phumĭ Smêr
 • Phumĭ Sochey
 • Phumĭ Sotĭb
 • Phumĭ Srák
 • Phumĭ Srê Rumduŏl
 • Phumĭ Srœ̆ng
 • Phumĭ Svay
 • Phumĭ Svay Khang Tbong
 • Phumĭ Svay Méas
 • Phumĭ Svay Ph’êm
 • Phumĭ Svay Prey
 • Phumĭ Svay Ta Nón
 • Phumĭ Ta Kai
 • Phumĭ Ta Măn
 • Phumĭ Ta Nóng Krau
 • Phumĭ Ta Ŏng
 • Phumĭ Ta Sâr
 • Phumĭ Takrĕt
 • Phumĭ Tăng Rôliĕng
 • Phumĭ Tăng Srei
 • Phumĭ Tăng Thlaeung
 • Phumĭ Taréach
 • Phumĭ Têt Chăs
 • Phumĭ Thkov
 • Phumĭ Thkov
 • Phumĭ Thlŏk Chrŏu
 • Phumĭ Thmei
 • Phumĭ Thmei
 • Phumĭ Thnóng
 • Phumĭ Tnaôt
 • Phumĭ Tnaôt Băk
 • Phumĭ Tnaôt Ta Say
 • Phumĭ Tôtoŭl
 • Phumĭ Tráb
 • Phumĭ Trâbêk
 • Phumĭ Traeung
 • Phumĭ Traeung
 • Phumĭ Traeuy Prêk
 • Phumĭ Trâlêng Kêng
 • Phumĭ Trâpeăng Ânhchanh
 • Phumĭ Trâpeăng Bei
 • Phumĭ Trâpeăng Chrey
 • Phumĭ Trâpeăng Kakhŏb
 • Phumĭ Trâpeăng Pnŏu
 • Phumĭ Trâpeăng Poŭn
 • Phumĭ Trâpeăng Reăng
 • Phumĭ Trâpeăng Sla
 • Phumĭ Trâpeăng Thum
 • Phumĭ Trâpeăng Tnaôt
 • Phumĭ Trâpeăng Traôh
 • Phumĭ Trâyâng Pông
 • Phumĭ Tréa
 • Phumĭ Treăng
 • Phumĭ Tréas
 • Phumĭ Tumnób
 • Phumĭ Tŭmpôr
 • Phumĭ Tumpung
 • Phumĭ Tuŏl
 • Phumĭ Tuŏl Béng
 • Phumĭ Tuŏl Chăn
 • Phumĭ Tuŏl Két
 • Phumĭ Tuŏl Khpós
 • Phumĭ Tuŏl Preăh Khleăng
 • Phumĭ Tuŏl Svay Chrŭm
 • Phumĭ Véal Bâmpóng
 • Phumĭ Véal Khsăch
 • Phumĭ Véal Léay
 • Phumĭ Véal Méan
 • Phumĭ Véal Preăh (2)
 • Phumĭ Véal Sala
 • Phumĭ Véal Slêng
 • Phumĭ Vihéar Thum
 • Pongro
 • Pongro
 • Popit
 • Pra Ten
 • Pram Yam Chaung Dek
 • Pramat Dei
 • Prasat
 • Pratheat
 • Preaek Bak
 • Preaek Barang
 • Preaek Kak
 • Preaek Kak
 • Preaek Krabau
 • Preaek Preah Angk
 • Preaek Roluos
 • Preaek Sangkae Lech
 • Preaek Ta Nong
 • Preah Andoung
 • Prêk Poŭthĭ
 • Prey Chhor
 • Prey Chnor
 • Prey Khchay
 • Prey-Tutong
 • Pring Chrum
 • Roka Koy Ka
 • Roka Leu
 • Roveang
 • Rumchek
 • Rusey Banteai
 • Sambour
 • Sambour Meas
 • Sampong Chey
 • Sampram
 • Samraong
 • Sâmraông
 • Sandaek
 • Sangkaeub
 • Sdaeung Chey
 • Siem Bay
 • Skón
 • Soudei
 • Soupheas
 • Sour Saen
 • Soutip
 • Spueu
 • Srah Pring
 • Sram Kaeut
 • Srama
 • Srangae
 • Stueng Trang
 • Stungchhveng
 • Svay Meas
 • Svay Pok
 • Svay Reaks
 • Svay Teab
 • Ta Koch
 • Ta Ley
 • Ta Meang
 • Ta Ngak Tonle
 • Ta Ngal
 • Ta Ngil
 • Ta Saen
 • Tang Kouk
 • Tang Krang
 • Tang Krang
 • Tao Baek
 • Thma Koul
 • Thma Pun
 • Tong Rong
 • Tônlé Bĕt
 • Trapeang Beng
 • Trapeang Chhuk
 • Trapeang Chhuk
 • Trapeang Kor
 • Trapeang Lpov
 • Trapeang Ruessei
 • Trapeang Snao
 • Trapeang Tuem
 • Tuol
 • Tuol Bak Koam
 • Tuol Pou
 • Tuol Prak
 • Tuol Roka
 • Tuol Sambuor
 • Veal
 • Veal

 • Tell your friends on social networks about this page


  New Photos


  UNVERGESSLICHES ÖSTERREICHISCHES DORF


  Yeghipatrush


  Сергей Брушко — белорусский фотограф-документалист


  khanalyg-village


  Photo Èze Provence-Alpes-Côte d'Azur France

  News


  Wuhan coronavirus kills 89 more people in one day in China as death toll tops SARS - CNN


  Republican Senators Tried to Stop Trump From Firing Impeachment Witness - The New York Times


  Takeaways from a raucous night in Manchester - POLITICO


  Thai military brought in mother of gunman who killed 26 people, in bid to negotiate with him - CNN


  2 NYPD Officers Shot in the Bronx in 12 Hours: Sources - NBC New York


  More