The site Istoka.com is dedicated to a small homeland and native land - birthplace. After registering on the site, you will have the opportunity to talk about your native land: tell about the history of a small homeland, share news, post photos, videos of your favorite village.

Home / Cambodia / Takeo

Choose the place total objects: 535

 • Ângk Tasaôm
 • Anhchanh
 • Ank Roung
 • Bát Rôkar
 • Beng Khtom
 • Boeng Tranh Khang Cheung
 • Boeng Tranh Khang Tboung
 • Bourei Cholsar
 • Bourei Cholsar
 • Chambak
 • Champei
 • Cheang Tong
 • Chey Chouk
 • Chroung Sdau
 • Chrouy Poun
 • Dak Por
 • Kampeaeng
 • Kampong Krasang
 • Kampong Reab
 • Kandaol
 • Kandoeng
 • Khpob Svay
 • Khŭm Srê Rônoŭng
 • Khvav
 • Khvav
 • Kiri Chong Kaoh
 • Kiri Vongs
 • Kirivôngs
 • Kouk Prech
 • Kouk Thlok
 • Kra Bak
 • Krang Leav
 • Krang Thnong
 • Leay Bour
 • Lumpong
 • Moeang Char
 • Moeung Preaschen
 • Otdam Souriya
 • Ou Saray
 • Phum Beng
 • Phum Beng Pong Tuc
 • Phum Beng Tranh
 • Phum Kâmpong Léav
 • Phum Kâmpông Samâr
 • Phum Khlêng Kŭng
 • Phum Krâchĕl
 • Phum Pich Ântréa
 • Phum Prey Slek
 • Phum Trâpeăng Svay
 • Phumĭ Âmpê Tŭm
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpĭl Riĕng
 • Phumĭ Âmrê
 • Phumĭ Ândong Sâmrĕt
 • Phumĭ Ândong Thum
 • Phumĭ Ângk Châng’ér
 • Phumĭ Ângk Chruk
 • Phumĭ Ângk Kdei
 • Phumĭ Ângk Kroch
 • Phumĭ Ângk Néaréay
 • Phumĭ Ângk Prangk
 • Phumĭ Ângk Rôkar
 • Phumĭ Ângk Rônéab
 • Phumĭ Ângk Ta Nu
 • Phumĭ Ângk Tachăn
 • Phumĭ Ângkănh
 • Phumĭ Ângkónh
 • Phumĭ Ângkôr Borei
 • Phumĭ Ângkôr Mœăang
 • Phumĭ Ângkŭnh
 • Phumĭ Ânhchanh
 • Phumĭ Ânlóng Méas
 • Phumĭ Ânlóng Tiĕn
 • Phumĭ Ânsaôm Âk
 • Phumĭ Băk Dai
 • Phumĭ Bakhŏng
 • Phumĭ Bam
 • Phumĭ Banôy
 • Phumĭ Bântéay
 • Phumĭ Bântéay Thléay
 • Phumĭ Bâr Cham
 • Phumĭ Bœ̆ng Cham
 • Phumĭ Bœ̆ng Mkăk
 • Phumĭ Bœ̆ng Pônhéa Kŭk
 • Phumĭ Châmbák
 • Phumĭ Châmbák
 • Phumĭ Châmnaôm
 • Phumĭ Châmpa Leuk
 • Phumĭ Châmréh
 • Phumĭ Chângkaeub
 • Phumĭ Chântól Mékh
 • Phumĭ Char
 • Phumĭ Chbar Môn
 • Phumĭ Chéav Pdei
 • Phumĭ Chék
 • Phumĭ Chĕn
 • Phumĭ Chĕn
 • Phumĭ Cheung Chab
 • Phumĭ Cheung Kot
 • Phumĭ Cheung Kuŏn
 • Phumĭ Chh’aeu Thlăn
 • Phumĭ Chheutéal
 • Phumĭ Chheutéal
 • Phumĭ Chheutéal Chrŭm
 • Phumĭ Chheutéal Phlŏăh
 • Phumĭ Chhkê Slăb
 • Phumĭ Chhuk Sâr
 • Phumĭ Chi Khnéal
 • Phumĭ Chi Mreăk
 • Phumĭ Chi Tob
 • Phumĭ Chikhmar
 • Phumĭ Chômrŏu
 • Phumĭ Chŏng Ângkâr
 • Phumĭ Chŏng Ângkâr
 • Phumĭ Chŏng Thnál
 • Phumĭ Chrâk Chikŏâm
 • Phumĭ Chré
 • Phumĭ Chrés
 • Phumĭ Chrey
 • Phumĭ Chrey
 • Phumĭ Chrey
 • Phumĭ Chrey Rôyoŭng
 • Phumĭ Chroŭy
 • Phumĭ Chrôy
 • Phumĭ Chumreăh Pén
 • Phumĭ Daeum Béng
 • Phumĭ Daeum Chăn
 • Phumĭ Daeum Poŭthĭ
 • Phumĭ Daeum Slêng
 • Phumĭ Dâmnăk
 • Phumĭ Dâmnăk Prâphleăk
 • Phumĭ Dâmnăk Réachéa
 • Phumĭ Dei Krâhâm
 • Phumĭ Don Pheu
 • Phumĭ Don Tuŏt
 • Phumĭ Dong
 • Phumĭ Dong
 • Phumĭ Dong
 • Phumĭ Dong Khpós
 • Phumĭ Êk Chey
 • Phumĭ Hânŭman
 • Phumĭ Kâmnáb
 • Phumĭ Kâmpêng
 • Phumĭ Kâmpóng Âmpĭl
 • Phumĭ Kâmpóng Barayn
 • Phumĭ Kâmpóng Châk
 • Phumĭ Kâmpóng Cheung Loŭng
 • Phumĭ Kâmpóng Chrey
 • Phumĭ Kâmpóng Dângkaô
 • Phumĭ Kâmpóng Slêng
 • Phumĭ Kâmpóng Yoŭl
 • Phumĭ Kâmprĕm
 • Phumĭ Kânchak
 • Phumĭ Kândal
 • Phumĭ Kândal
 • Phumĭ Kândaôl
 • Phumĭ Kâng Méas
 • Phumĭ Kânlêng Khla
 • Phumĭ Kântróng
 • Phumĭ Kântuŏt
 • Phumĭ Kântuŏt
 • Phumĭ Kaôh Kŏsál
 • Phumĭ Kaôh Moân
 • Phumĭ Kay Băng
 • Phumĭ Kbal Poŭthĭ
 • Phumĭ Kdănh
 • Phumĭ Kdŏl
 • Phumĭ Kdŏl Chômrŭm
 • Phumĭ Kêv Kămphleung
 • Phumĭ Khla Kon
 • Phumĭ Khla Krôhœ̆m
 • Phumĭ Khleăng Sâmbat
 • Phumĭ Khlêng Pôr
 • Phumĭ Khna
 • Phumĭ Khna Roŭng
 • Phumĭ Khnach
 • Phumĭ Khnăch Duŏch
 • Phumĭ Khnâng Koŭ
 • Phumĭ Khnŏl
 • Phumĭ Khsăch Lób
 • Phumĭ Khŭn Roŭng
 • Phumĭ Khvav
 • Phumĭ Kôk
 • Phumĭ Kon Rõméas
 • Phumĭ Kôr
 • Phumĭ Kôr
 • Phumĭ Koŭk Kânhchăb
 • Phumĭ Koŭk Poŭthĭ
 • Phumĭ Koŭk Rôka
 • Phumĭ Krâbei Prey
 • Phumĭ Krâhéan
 • Phumĭ Krâmŭm Cháng
 • Phumĭ Krâmŭm Cháng
 • Phumĭ Krăng
 • Phumĭ Krăng A Ot
 • Phumĭ Krăng Chrânéang
 • Phumĭ Krăng Kândal
 • Phumĭ Krăng Krâchang
 • Phumĭ Krăng Pôngrô
 • Phumĭ Krăng Poŭthĭ
 • Phumĭ Krăng Sdau
 • Phumĭ Krăng Slêng
 • Phumĭ Krăng Tamung
 • Phumĭ Krăng Thnóng
 • Phumĭ Krăng Thum
 • Phumĭ Krăng Thum
 • Phumĭ Krăng Tnaôt
 • Phumĭ Krânhung
 • Phumĭ Krâpŭm Chhuk
 • Phumĭ Krâsăng
 • Phumĭ Krâsăng
 • Phumĭ Krâsăng
 • Phumĭ Krâsăng Khpós
 • Phumĭ Krâvĕl Téak
 • Phumĭ Kroch
 • Phumĭ Kruŏs
 • Phumĭ Kruŏs
 • Phumĭ Kumsei
 • Phumĭ Kŭs
 • Phumĭ Leăk Chăs
 • Phumĭ Lumcháng
 • Phumĭ Lvé
 • Phumĭ Lvéa
 • Phumĭ Mélông
 • Phumĭ Mkăk
 • Phumĭ Nêm Yang
 • Phumĭ Niĕl
 • Phumĭ Nômoŭ
 • Phumĭ O Phŏt
 • Phumĭ O Préal
 • Phumĭ O Rung
 • Phumĭ Péan Méas
 • Phumĭ Péaréam
 • Phumĭ Pey
 • Phumĭ Phngoăs
 • Phumĭ Phnum
 • Phumĭ Phnum Ângkôr Borei
 • Phumĭ Phnum Dĕn Khang Cheung
 • Phumĭ Phnum Khlêng
 • Phumĭ Phnum Krâpeu
 • Phumĭ Phsa Takêu
 • Phumĭ Pir Lvêng
 • Phumĭ Pôngrô
 • Phumĭ Pôngrô
 • Phumĭ Pônley
 • Phumĭ Pônley
 • Phumĭ Pônley
 • Phumĭ Pôntông Tarei
 • Phumĭ Pôpél Thum
 • Phumĭ Pŏstĕ Chăs
 • Phumĭ Poŭ Ta Sŭ
 • Phumĭ Poŭn
 • Phumĭ Poŭthĭ
 • Phumĭ Poŭthĭ
 • Phumĭ Poŭthĭ Pir
 • Phumĭ Prâhut
 • Phumĭ Prâkiĕb
 • Phumĭ Prâlay Méas
 • Phumĭ Prămbei Mŭm
 • Phumĭ Prâmul Sŏkh
 • Phumĭ Préal
 • Phumĭ Préal
 • Phumĭ Prêk
 • Phumĭ Prêk Khtôr
 • Phumĭ Prey Châmbák
 • Phumĭ Prey Cheung
 • Phumĭ Prey Chheutéal
 • Phumĭ Prey Chôr
 • Phumĭ Prey Dák Pôr
 • Phumĭ Prey Kâbbas
 • Phumĭ Prey Kdei
 • Phumĭ Prey Kdei
 • Phumĭ Prey Khla
 • Phumĭ Prey Khla
 • Phumĭ Prey Khlot
 • Phumĭ Prey Khmâch
 • Phumĭ Prey Kral
 • Phumĭ Prey Kŭy
 • Phumĭ Prey Léab
 • Phumĭ Prey Mlu
 • Phumĭ Prey Mul
 • Phumĭ Prey Mul
 • Phumĭ Prey O Poŭthĭ
 • Phumĭ Prey Ph’av
 • Phumĭ Prey Ph’é
 • Phumĭ Prey Phdau
 • Phumĭ Prey Phdau Knŏng
 • Phumĭ Prey Phdau Krau
 • Phumĭ Prey Phkŏâm
 • Phumĭ Prey Phlông
 • Phumĭ Prey Préal
 • Phumĭ Prey Prŭm
 • Phumĭ Prey Rômiĕt
 • Phumĭ Prey Rón
 • Phumĭ Prey Rôpeăk
 • Phumĭ Prey Rumdéng
 • Phumĭ Prey Sândêk
 • Phumĭ Prey Snuŏl
 • Phumĭ Prey Sva
 • Phumĭ Prey Ta Pông
 • Phumĭ Prey Takhab
 • Phumĭ Prey Thum
 • Phumĭ Prey Vêng
 • Phumĭ Pring
 • Phumĭ Pu Khăt
 • Phumĭ Rôka
 • Phumĭ Rôkar
 • Phumĭ Rôleăng Kreul
 • Phumĭ Rôliĕk
 • Phumĭ Rôluŏs
 • Phumĭ Rôluŏs
 • Phumĭ Rôménh
 • Phumĭ Rômôn
 • Phumĭ Rônéam Tnaôt
 • Phumĭ Rôviĕng
 • Phumĭ Rôviĕng
 • Phumĭ Sai Mai
 • Phumĭ Saliv
 • Phumĭ Sâmâr
 • Phumĭ Sâmâr Khmêr
 • Phumĭ Sâmâr Léav
 • Phumĭ Sâmbôk Moăn
 • Phumĭ Sâmdéch Poăn
 • Phumĭ Sâmpéar
 • Phumĭ Sâmrâong
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sângkôm Méanchey
 • Phumĭ Sântéam
 • Phumĭ Sarêk
 • Phumĭ Savăn
 • Phumĭ Sdau Êm
 • Phumĭ Sdŏk
 • Phumĭ Sédthei
 • Phumĭ Seiha
 • Phumĭ Sĕla
 • Phumĭ Sên Bân
 • Phumĭ Sên Phéas
 • Phumĭ Sla
 • Phumĭ Sla
 • Phumĭ Sla
 • Phumĭ Sla
 • Phumĭ Sla
 • Phumĭ Slaku
 • Phumĭ Slarôm
 • Phumĭ Slêng
 • Phumĭ Smaông
 • Phumĭ Smau Khnhei
 • Phumĭ Snaô
 • Phumĭ Snaô
 • Phumĭ Snuŏl
 • Phumĭ Sochăn
 • Phumĭ Sophi
 • Phumĭ Sophi
 • Phumĭ Srăh Trâkuŏn
 • Phumĭ Srâmâ
 • Phumĭ Srâmŏkh
 • Phumĭ Srângê
 • Phumĭ Srê Bœ̆ng
 • Phumĭ Srê Kês
 • Phumĭ Srê Khmuŏnh
 • Phumĭ Srei Sovông
 • Phumĭ Srŏk Poŭthĭ
 • Phumĭ Svay
 • Phumĭ Svay
 • Phumĭ Svay Âmpéar
 • Phumĭ Svay Chăl
 • Phumĭ Svay Péar
 • Phumĭ Svay Prey
 • Phumĭ Svay Rœssei
 • Phumĭ Ta Ăm
 • Phumĭ Ta Bo
 • Phumĭ Ta Ei
 • Phumĭ Ta Leăk
 • Phumĭ Ta Long
 • Phumĭ Ta Meăh
 • Phumĭ Ta Méng
 • Phumĭ Ta Mœăng
 • Phumĭ Ta Moŭt
 • Phumĭ Ta Mung
 • Phumĭ Ta Nôn
 • Phumĭ Ta Nôn
 • Phumĭ Ta Ŏk
 • Phumĭ Ta Sœ̆ng
 • Phumĭ Ta Tai
 • Phumĭ Ta Trâk
 • Phumĭ Ta Trâk
 • Phumĭ Ta Yœ̆ng
 • Phumĭ Takêv
 • Phumĭ Takhéng
 • Phumĭ Tăng Réasei
 • Phumĭ Taréab
 • Phumĭ Tbong Dâmrei
 • Phumĭ Téahéan Dom
 • Phumĭ Thkau Néay
 • Phumĭ Thlôk
 • Phumĭ Thlôk Yŭl
 • Phumĭ Thmâ Kêv
 • Phumĭ Thmei
 • Phumĭ Thmei
 • Phumĭ Thnaeung
 • Phumĭ Thnál Bát
 • Phumĭ Thnál Bêk
 • Phumĭ Thnál Tôtœ̆ng
 • Phumĭ Thnóng
 • Phumĭ Thónmón
 • Phumĭ Thyéa
 • Phumĭ Tisa
 • Phumĭ Titŭy
 • Phumĭ Tnaôt
 • Phumĭ Tnaôt
 • Phumĭ Tnaôt
 • Phumĭ Tnaôt Chŭm
 • Phumĭ Tnaôt Chŭm
 • Phumĭ Tôngkê
 • Phumĭ Tônlé
 • Phumĭ Tônloăb
 • Phumĭ Tônloăb
 • Phumĭ Tônloăb
 • Phumĭ Tônloăb
 • Phumĭ Tônsay Viĕn
 • Phumĭ Trâbêk
 • Phumĭ Trâbêk Kâmphaeum
 • Phumĭ Trâkiĕt
 • Phumĭ Trăm Dei Sâ
 • Phumĭ Trăm Kák
 • Phumĭ Trăm Léav
 • Phumĭ Trâpeăng Âmpĭl
 • Phumĭ Trâpeăng Âmpĭl
 • Phumĭ Trâpeăng Ângk
 • Phumĭ Trâpeăng Châk
 • Phumĭ Trâpeăng Chh’éh
 • Phumĭ Trâpeăng Chhuk
 • Phumĭ Trâpeăng Kândiĕng
 • Phumĭ Trâpeăng Kdei
 • Phumĭ Trâpeăng Kéh
 • Phumĭ Trâpeăng Khchau
 • Phumĭ Trâpeăng Phlŏng
 • Phumĭ Trâpeăng Phnum
 • Phumĭ Trâpeăng Prei
 • Phumĭ Trâpeăng Pring
 • Phumĭ Trâpeăng Rŭn
 • Phumĭ Trâpeăng Rŭn
 • Phumĭ Trâpeăng Sab
 • Phumĭ Trâpeăng Sdŏk
 • Phumĭ Trâpeăng Sráng
 • Phumĭ Trâpeăng Ta Ŭy
 • Phumĭ Trâpeăng Thmâ
 • Phumĭ Trâpeăng Thum
 • Phumĭ Trâpeăng Tĭm
 • Phumĭ Trâpeăng Tônlé
 • Phumĭ Trâpeăng Trâbêk
 • Phumĭ Trâpeăng Trâbêk
 • Phumĭ Trâpeăng Trâmung
 • Phumĭ Trâpeăng Trav
 • Phumĭ Trâpeăng Vêng
 • Phumĭ Trâpeăng Yoŭng
 • Phumĭ Tréa
 • Phumĭ Trom
 • Phumĭ Tróng Phumĭ
 • Phumĭ Tumnŭb
 • Phumĭ Tuŏl Kândal
 • Phumĭ Tuŏl Léab
 • Phumĭ Tuŏl Lôlôk
 • Phumĭ Tuŏl Pôngrô
 • Phumĭ Tuŏl Săng
 • Phumĭ Tuŏl Svay
 • Phumĭ Tuŏl Tarik
 • Phumĭ Tuŏl Yéay Hâm
 • Phumĭ Véal
 • Phumĭ Véal Srê
 • Phumĭ Vihéar Khpós
 • Phumĭ Vôtt Dŏng
 • Phumĭ Vôtt Prasat
 • Phumĭ Vôtt Sla
 • Phumĭ Yéa P’aeu
 • Phumĭ Yól Chék
 • Phumĭ Yoŭl Toŭng
 • Pongro
 • Popeel
 • Pot Sar
 • Pou Doh
 • Pou Preah Sang
 • Prab Siem
 • Prasat
 • Preaek Da
 • Preaek Ta Pha
 • Preak Batchoan Chum
 • Prey Ampok
 • Prey Kduoch
 • Prey Lvéa
 • Prey Sbat
 • Prey Yuthka
 • Pun Phnum
 • Ream Andaeuk
 • Saom
 • Sdok Prei
 • Svay Kham
 • Ta Loea
 • Ta Ou
 • Ta Phem
 • Takeo
 • Takeo
 • Tara Kom
 • Tbaeng
 • Thlok Damnak Luong
 • Tonle Bati
 • Tram Kak
 • Trăm Khnar
 • Tram Kol
 • Tram Tbal
 • Trapeang Kaoh
 • Trapeang Kralanh
 • Trapeang Kranhung
 • Trapeang Leuk
 • Trapeang Skear
 • Trapeang Srangae
 • Trapeang Thum Khang Cheung
 • Trapeang Thum Khang Tboung
 • Tuol Tbaeng
 • Vôtt Âmpĭl S’ang
 • Vôtt Âmra
 • Vôtt Âmra
 • Vôtt Ângk Chŭm
 • Vôtt Ângk S’at
 • Vôtt Châmpa
 • Vôtt Chheutéal
 • Vôtt Koŭk Poŭthĭ
 • Vôtt Phnum Toch

 • Tell your friends on social networks about this page


  New Photos


  UNVERGESSLICHES ÖSTERREICHISCHES DORF


  Yeghipatrush


  Сергей Брушко — белорусский фотограф-документалист


  khanalyg-village


  Photo Èze Provence-Alpes-Côte d'Azur France

  News


  Wuhan coronavirus kills 89 more people in one day in China as death toll tops SARS - CNN


  Republican Senators Tried to Stop Trump From Firing Impeachment Witness - The New York Times


  Takeaways from a raucous night in Manchester - POLITICO


  Thai military brought in mother of gunman who killed 26 people, in bid to negotiate with him - CNN


  2 NYPD Officers Shot in the Bronx in 12 Hours: Sources - NBC New York


  More